سیما زایری

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فنی توزیع استانی واکسن 1390/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
دامپزشکی دامپزشکی
– دکترا و بالاتر – معدل: 16.00
ارومیه 1381 - 1387
دامپزشکی دامپزشکی
– دکترا و بالاتر – معدل: 16.00
ارومیه 1381 - 1387
دامپزشکی دامپزشکی
– دکترا و بالاتر – معدل: 16.00
ارومیه 1381 - 1387