وحید محمدزاده کاشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید محمدزاده کاشی

محل سکونت: اصفهان - کاشان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند موسسه اباذر 1386/6 - 1387/12
کارمند ایران غلتک 1387/12 - 1390/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیریک کاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.76
کاشان 1377 - 1382