مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.85
شاهرود 1388 - 1391