شیوا نصراصفهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیوا نصراصفهانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
it -
– کارشناسی – معدل: 14.20
پیام نور شاهین شهر 1362 - 1388