امیر میثم صفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر میثم صفری

محل سکونت: ایلام - بدره

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
افسر ایمنی پتروشیمی ایلام 1387/3 - 1388/8
سوپروایزور HSE شرکت نفت-عملیات و اکتشفات 1388/7 -
سرپرست HSE پتروشیمی بوشهر-سکاف 1392/3 - 1393/5
سرپرست HSE شرکت گاز-سکاف 1393/5 - 1393/11
سرپرست HSE مهندسی و توسعه گاز 1393/11 - 1394/4
ناظر HSE مهندسی و توسعه گاز ایران 1394/4 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای صنایع نفت
– کارشناسی – معدل: 15.00
تهران جنوب 1384 - 1388