محمد رجالزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رجالزاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 15.01
واحد جنوب 1373 - 1376
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 15.01
واحد جنوب 1373 - 1376