سارا اگبری

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان روسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 15.96
مازندران 1384 - 1388