علیرضا صحراییان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا صحراییان

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح معمار سعادت برین فارس 1393/10 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.27
بم 1391 - 1394