علی محسنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی محسنی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری نفیس کالا 1385/12 - 1386/12
کنتذول پروژه ادیب صنعت 1388/12 - 1389/12
مدیر شبکه ایده پردازان شریف 1388/12 - 1390/12
سرشیفت فروش شرکت فراجم خدمات تجاری فرودگاه امام خیمنی 1388/12 - 1393/4
سرشیفت فروش شرکت شاهد خدمات تجاری فرودگاه امام خیمنی 1393/4 - 1394/1
نماینده علمی خرمشهر دارو 1388/12 - 1389/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 17.50
فرهنگ هنر 1384 - 1386