محمدرضا علی مددی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا علی مددی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق مخابرات
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.86
صنعتی امیرکبیر 1389 - 1391
مهندسی برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.93
شهید بهشتی 1384 - 1389