ارش شیخی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش شیخی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر مقیم ساختمانی مهندسین مشاور توس اشتات 1393/6 -
ناظر مقیم ساختمانی مهندسین مشاور توس اشتات 1393/6 -
نقشه بردار و معاون سرپرست کارگاه گام اراک 1384/9 - 1385/5
نقشه بردار و معاون سرپرست کارگاه گام اراک 1384/9 - 1385/5
نقشه بردار و معاون سرپرست کارگاه گام اراک 1384/9 - 1385/5
نقشه بردار و معاون سرپرست کارگاه گام اراک 1384/9 - 1385/5
نقشه بردار و معاون سرپرست کارگاه گام اراک 1384/9 - 1385/5
نقشه بردار و معاون سرپرست کارگاه گام اراک 1384/9 - 1385/5