محمد امین آبراهه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد امین آبراهه

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انتظامات حراست بیمارستان ارتش ارتش 1390/8 - 1395/8