ماهان صالحی فشمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ماهان صالحی فشمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مجری و سرپرست کارگاه ازاد 1389/7 - 1391/9
مجری و سرپرست کارگاه ازاد 1392/1 - 1393/6
مجری و سرپرست کارگاه ازاد 1388/6 - 1389/7
محاسب نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1393/6 - 1393/6
محاسب نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1393/9 - 1393/9
نظارت نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1393/5 - 1393/5
نظارت نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1393/5 - 1393/5
نظارت نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1393/9 - 1393/9
نظارت نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1393/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.80
تهران مرکزی 1388 - 1393
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.43
تهران مرکزی 1383 - 1388