مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی عمومی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.50
خوارزمی 1392 - 1393