حسین ناصری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین ناصری

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اداری -خدماتی شرکت بازرگانی سعادت ساز رامشیر 1389/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.01
ازاد اسلامی 1383 - 1387