علیرضا مظلوم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا مظلوم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر IT شرکت بام راه 1391/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.00
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 1374 - 1376