مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس جوش پی برز آزما 1391/9 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی جوش مواد
– کارشناسی – معدل: 15.00
تیران 1388 - 1391