مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور خط دامداران 1387/8 - 1392/10
اپراتور خط - سرپرست ماناک 1392/11 - 1393/2