محمدرضا نیگراد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا نیگراد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق بین الملل
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.50
علامه طباطبایی 1391 - 1393