عبدالرسول حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عبدالرسول حیدری

محل سکونت: گلستان - گرگان