قفعقفعقفعت راولاب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: قفعقفعقفعت راولاب

محل سکونت: اردبیل - پارس آباد