مصطفی الهدادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی الهدادی

محل سکونت: خراسان رضوی - خواف

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید باهنرکرمان 1389/2 - 1389/6
فیلمبرداری و عکاسی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان 1389/2 - 1389/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان و ادبیات فارسی محض
– کارشناسی – معدل: 16.04
شهید باهنر کرمان 1385 - 1390