عطیه شبانیان بروجنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عطیه شبانیان بروجنی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار -
– کارشناسی – معدل: 16.38
اصفهان 1387 - 1391