رامین جابری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رامین جابری

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس تحقیق و توسعه پارلار الکترونیک 1393/4 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق مخابرات
– دکترا و بالاتر – معدل: 0.00
علوم و تحقیقات تهران 1392 - 1395