مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل پروژه معادن فلات آسیا 1389/5 -