مهدی احمدبیگی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی احمدبیگی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تحصیلدار گروه صنعتی بوذرجمهر 1388/4 - 1388/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تربیتی مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی
– کارشناسی – معدل: 14.00
پیام نور 1386 - 1393