مینو زرینی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت بستنی روز 1391/7 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 17.59
فرهنگ و هنر واحد 13 1388 - 1393