مهران ستاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهران ستاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شهرسازی شهرسازی
– کارشناسی – معدل: 18.16
بین المللی امام خمینی قزوین 1390 - 1394