محمد ذوالفقاری نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد ذوالفقاری نژاد

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق حقوق
– کارشناسی – معدل: 17.59
شاهد 1390 - 1393