ابراهیم اذرمند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم اذرمند

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبان برنامه و طراح وب آرین سیتم 1388/3 - 1388/11
ITوانباردار خوشگوار ( کوکا کولا) 1389/1 - 1392/1
سرپرست انبار درسا هود 1392/2 - 1394/1
سرپرست انبار نوین پخش توس جاودان 1394/6 - 1395/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزرا
– کارشناسی – معدل: 15.85
اشتیان 1383 - 1388