مهدی ابوالفضلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی ابوالفضلی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 14.37
خیام مشهد 1387 - 1392
MBA عمومی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
شاهرود 1392 - 1394