محمدحسن ذاکری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدحسن ذاکری

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست تولید شرکت دوریکا 1383/2 - 1385/3
انباردار شرکت پارت لاستیک 1385/4 - 1385/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر it
– کاردانی – معدل: 15.00
خوارزمی مشهد 1385 - 1387
مخابرات سویچ
– کارشناسی – معدل: 15.12
اسرار مشهد 1390 - 1392