حامد شفق

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد شفق

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی آنالیز
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.45
شهید بهشتی 1388 - 1390