فرید دل شاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرید دل شاد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت محیط محیط
– کاردانی – معدل: 15.87
علوم پزشکی شاهرود 1380 - 1382
محیط زیست کنترل آلودگی
– کارشناسی – معدل: 16.10
دانشگاه محیط زیست 1382 - 1384