انسيه كارگر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: انسيه كارگر

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شركت تهيه وتوزيع دارم فارس 1389/2 - 1392/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری فنی حرفه ای
– کارشناسی – معدل: 15.40
ازادمرودشت 1388 - 1393