مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.12
تهران 1391 - 1393
مهندسی معدن اکتشاف معدن
– کارشناسی – معدل: 16.30
کردستان 1387 - 1391