مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر IT گروه صنعتی کراس 1391/12 - 1393/10
مدیر IT شرکت بنوان الکترونیک 1392/12 -
کارشناس الکترونیک هواپیما هواپیمایی ماهان 1393/10 -