مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 15.10
ازاد هشتگرد 1391 - 1393