پژمان عزیزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پژمان عزیزی

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست خط فراوری شرکت جهان نمو 1393/9 - 1394/9
سرپرست خط فراوری شرکت جهان نمو 1393/9 - 1394/9
سرپرست خط فراوری شرکت جهان نمو 1393/9 - 1394/9
سرپرست خط فراوری شرکت جهان نمو 1393/9 - 1394/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن فراوری مواد معدن
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.31
بین الملل امام خمینی 1390 - 1392