رضا نریمانی نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا نریمانی نیا

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس حقوقی شرکت مهندسین مشاور کمند آب تهران 1387/8 - 1391/8
کارشناس حقوقی شرکت مهندسین مشاور آب وخاک انرژی جنوب 1391/8 - 1392/8
نماینده حقوقی شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس 1391/10 - 1394/3