مسلم زندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسلم زندی

محل سکونت: کردستان - سنندج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل کیفیت کاشی کسری سسدج 1381/12 -
ترخیص کار شرکت حمل ونقل بین المللی شهریار 1384/5 - 1393/12