نجمه شمس

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نجمه شمس

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر سازمان جهاد کشاورزی 1385/4 - 1386/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی گوشت
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.05
واحد علوم و تحقیقات 1390 - 1393
کارشناسی خاکشناسی
– کارشناسی – معدل: 14.06
ارومیه 1380 - 1384