ارش فریدزاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش فریدزاد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کــارمند اتاق پایاپای چک و سهام سـازمـان بـورس اوراق بهـادار تهــران 1370/4 - 1376/6
کمـک کـارشنـاس شــرکت سـرمایـه گـذاری غـــدیــر 1376/12 - 1382/12
کـارشنـاس شــرکت سـرمایـه گـذاری ملـــت 1382/12 - 1384/12
کارشناس سرمایه گذاری شــرکت سـرمایـه گـذاری مــدبـــر 1384/12 - 1385/12
کارشنــاس ارشـــــد شـرکت سـرمایـه گـذاری پـارسیــان 1385/12 - 1387/12
معـاونت سـرمـایـه گـذاری و عضـو هیــات مــدیــره شـــرکـت مشـاوره سرمایه گذاری پارسه 1387/12 - 1390/12
مشـــــاور مـوسسـه ی حسـابـرسـی آرتــیـن روش پـارسیــان 1390/12 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بانکداری
– کارشناسی – معدل: 16.41
غیر دولتی 1370 - 1374