حامد دهقانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد دهقانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فرآیند مدیر فرآیند 1392/6 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی
– دکترا و بالاتر – معدل: 18.00
دانشگاه پلی تکنیک 1392 - 1397
مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.16
شهید باهنر کرمان 1388 - 1390