مهدی میرزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی میرزاده

محل سکونت: سمنان - گرمسار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست ابنیه فنی شرکت حشمت رود 1379/12 - 1382/12
سرپرست کارگاه شرکت آب و خاک سمنان 1383/2 - 1385/12
سرپرست کارگاه شرکت جهش کیمیا 1388/2 - 1389/12
سرپرست کارگاه دانشمند گنبد 1385/4 - 1387/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.00
آزاد سمنان 1384 - 1387
عمران کارهای عمومی ساختمان
– کاردانی – معدل: 14.28
امام محمد باقر 1375 - 1377
ساختمان
– دیپلم – معدل: 16.25
1371 - 1374