نادر ملكي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نادر ملكي

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نسخه پیچ داروخانه 1390/3 -