سعید ابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید ابراهیمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول شبکه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1 1388/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت تبلیغات تجاری -
– کارشناسی – معدل: 15.45
علمی کاربردی واحد 20 1391 - 1393