سهیل منصوری

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست فروش شرکت نستله 1388/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکتروتکنیک برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 13.60
آزاد آشتیان 1382 - 1385