فاطمه مختاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه مختاری

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 17.15
علوم و تحقیقات 1382 - 1386