فرزاد جوان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزاد جوان

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سوپروایزر ایمنی شرکت تهران جنوب 1393/3 - 1393/7
مدیر hse شرکت عمران صنعت 1393/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع ایمنی صنعتی
– کاردانی – معدل: 16.00
کار قزوین 1382 - 1384
ایمنی صنعتی ایمنی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.00
شهید بهشتی 1385 - 1387
مدیریت hse hse
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.60
علوم تحقیقات 1388 - 1391